Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/103
Title: NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT VỀ CÁC YẾU TỐ GÂY KHÓ KHĂN TỚI QUÁ TRÌNH RÈN LUYỆN VÀ THỰC HÀNH KỸ NĂNG NÓI
Authors: Ta, Nhat Anh
Keywords: NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT VỀ CÁC YẾU TỐ GÂY KHÓ KHĂN TỚI QUÁ TRÌNH RÈN LUYỆN VÀ THỰC HÀNH KỸ NĂNG NÓI
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT VỀ CÁC YẾU TỐ GÂY KHÓ KHĂN TỚI QUÁ TRÌNH RÈN LUYỆN VÀ THỰC HÀNH KỸ NĂNG NÓI
Abstract: Nói và diễn đạt luôn là những thách thức với nhiều người bởi lẽ nghe và đọc diễn ra theo cơ chế “tiếp nhận”- “những kỹ năng thụ động”, nói và viết diễn ra theo “cơ chế sản sinh”- những kỹ năng chủ động. Trong thực tế khi chúng ta xác định chính xác các yếu tố gây khó khăn đến việc thực hiện kỹ năng nói, chúng ta sẽ có những kế hoạch, biện pháp cụ thể để hạn chế chúng và nâng cao hiệu quả của kỹ năng nói. Nghiên cứu đã chỉ ra thực trạng nhận thức của sinh viên năm thứ nhất về các yếu tố chủ quan và khách quan gây khó khăn trong quá trình rèn luyện và thực hành kỹ năng nói và những khắc họa chi tiết về cách thức, phương pháp sinh viên năm thứ nhất đã sử dụng để nâng cao kỹ năng nói. Từ những số liệu về nhận thức, cách thức rèn luyện kỹ năng nói... nghiên cứu cũng đã có những kết luận cụ thể và những kiến nghị nhằm khắc phục tình trạng nhận thức chưa đúng đắn và tính thụ động của sinh viên trong quá trình rèn luyện và thực hành kỹ năng nói.
Description: Nói và diễn đạt luôn là những thách thức với nhiều người bởi lẽ nghe và đọc diễn ra theo cơ chế “tiếp nhận”- “những kỹ năng thụ động”, nói và viết diễn ra theo “cơ chế sản sinh”- những kỹ năng chủ động. Trong thực tế khi chúng ta xác định chính xác các yếu tố gây khó khăn đến việc thực hiện kỹ năng nói, chúng ta sẽ có những kế hoạch, biện pháp cụ thể để hạn chế chúng và nâng cao hiệu quả của kỹ năng nói. Nghiên cứu đã chỉ ra thực trạng nhận thức của sinh viên năm thứ nhất về các yếu tố chủ quan và khách quan gây khó khăn trong quá trình rèn luyện và thực hành kỹ năng nói và những khắc họa chi tiết về cách thức, phương pháp sinh viên năm thứ nhất đã sử dụng để nâng cao kỹ năng nói. Từ những số liệu về nhận thức, cách thức rèn luyện kỹ năng nói... nghiên cứu cũng đã có những kết luận cụ thể và những kiến nghị nhằm khắc phục tình trạng nhận thức chưa đúng đắn và tính thụ động của sinh viên trong quá trình rèn luyện và thực hành kỹ năng nói.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/103
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường
Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf63.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.