Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/105
Title: SỰ THỂ HIỆN CỦA BIẾN THÁI TRONGCÁC BÀI PHÁT BIỂU BẰNG TIẾNG ANH TẠI LỄ TỐT NGHIỆP: PHÂN TÍCH THEOQUAN ĐIỂM NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG
Authors: Truong, Thi Hanh
Keywords: SỰ THỂ HIỆN CỦA BIẾN THÁI TRONGCÁC BÀI PHÁT BIỂU BẰNG TIẾNG ANH TẠI LỄ TỐT NGHIỆP: PHÂN TÍCH THEOQUAN ĐIỂM NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: SỰ THỂ HIỆN CỦA BIẾN THÁI TRONGCÁC BÀI PHÁT BIỂU BẰNG TIẾNG ANH TẠI LỄ TỐT NGHIỆP: PHÂN TÍCH THEOQUAN ĐIỂM NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG
Abstract: Nghiên cứu này tìm hiểu về sự thể hiện của biến thái trong các bài phát biểu bằng tiếng Anh tại các lễ tốt nghiệp.Khung phân tích của nghiên cứu dựa trên quan điểm ngữ pháp chức năng về tình thái của M. A. K. Halliday. Cứ liệu của nghiên cứu được thu thập từ việc phân tích năm bài phát biểu của các diễn giả: Steve Jobs (2005), Bill Gates (2007), Barbara Kingsolver (2008), J. K. Rowling (2008) và Barack Obama (2009). Biến thái được thể hiện bằng tác tử tình thái hữu định, bằng việc mở rộng vị ngữ (động từ bị động và tính từ).Trong ba phương tiện thể hiện trên, các tác tử tình thái hữu định chiếm phần lớn cả về mặt số lượng và tần suất.
Description: Nghiên cứu này tìm hiểu về sự thể hiện của biến thái trong các bài phát biểu bằng tiếng Anh tại các lễ tốt nghiệp.Khung phân tích của nghiên cứu dựa trên quan điểm ngữ pháp chức năng về tình thái của M. A. K. Halliday. Cứ liệu của nghiên cứu được thu thập từ việc phân tích năm bài phát biểu của các diễn giả: Steve Jobs (2005), Bill Gates (2007), Barbara Kingsolver (2008), J. K. Rowling (2008) và Barack Obama (2009). Biến thái được thể hiện bằng tác tử tình thái hữu định, bằng việc mở rộng vị ngữ (động từ bị động và tính từ).Trong ba phương tiện thể hiện trên, các tác tử tình thái hữu định chiếm phần lớn cả về mặt số lượng và tần suất.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/105
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf68.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.