Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1099
Title: Nâng cao kỹ năng hiểu trong biên-phiên dịch
Authors: ĐINH, HỒNG VÂN
Keywords: Nâng cao kỹ năng hiểu trong biên-phiên dịch
Issue Date: Jul-2010
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Mục đích của đề tài là nghiên cứu những nét đặc thù của hoạt động hiểu trong dịch thuật, tầm quan trọng của hoạt động này trong quá trình biên-phiên dịch để làm cơ sở cho việc đưa ra một số hoạt động rèn luyện kỹ năng hiểu trong dịch thuật. Nội dung chính của đề tài là tập trung làm rõ đặc điểm của hiểu, các yếu tố chi phối khả năng hiểu nghĩa ngôn bản. Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất một số biện pháp để tăng cường khả năng hiểu nghĩa ngôn bản của thông dịch viên. Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương. Chương 1: tập hợp các quan niệm phổ biến liên quan đến dịch, phân biệt các loại hình dịch phổ biến, xác định đối tượng của dịch thuật là nghĩa ngôn bản, những trở ngại của dịch nghĩa ngôn bản, đặc điểm của dịch. Chương 2 trình bày tác động của những yếu tố ngoài ngôn ngữ chi phối khả năng hiểu nghĩa ngôn bản. Chương 3 trình bày những kỹ thuật cho phép nâng cao kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu của thông dịch viên. Kết quả đạt được: Đề tài đã làm rõ vai trò của kỹ năng hiểu cũng như đặc thù của hiểu trong biên-phiên dịch. Về mặt lý luận, đề tài góp phần tiếp tục củng cố quan điểm xác định đối tượng của dịch thuật là nghĩa ngôn bản với sự đóng góp không thể thiếu của ngôn cảnh và ngữ cảnh, những yếu tố có vai trò quan trọng như các đơn vị ngôn ngữ. Về mặt thực tiễn, đề tài đã đề xuất một số thủ pháp nâng cao khả năng đọc hiểu và nghe hiểu trong quá trình biên-phiên dịch. Đề tài này cũng sẽ góp phần vào việc xây dựng giáo trình đào tạo biên-phiên dịch Pháp-Việt tại Khoa NN&VH Pháp, Trường ĐHNN - ĐHQGHN.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1099
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQG

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ĐINH HỒNG VÂN.2010.Nâng cao kỹ năng hiểu trong biên-phiên dịch.pdf131.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.