Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/113
Title: THỰC HIỆN MỤC TIÊU DẠY HỌC KHẨU NGỮ TIẾNG HÁN
Authors: Hoang, Lan Chi
Keywords: THỰC HIỆN MỤC TIÊU DẠY HỌC KHẨU NGỮ TIẾNG HÁN
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: THỰC HIỆN MỤC TIÊU DẠY HỌC KHẨU NGỮ TIẾNG HÁN
Abstract: Mục đích của việc dạy học khẩu ngữ tiếng Hán là bồi dưỡng và nâng cao năng lực giao tiếp của học sinh, năng lực này cụ thể được thể hiện ở bốn mục tiêu ngôn ngữ là tính chính xác, tính lưu loát, phù hợp với hoàn cảnh và tính đa dạng. Nghiên cứu này trình bày phương pháp luyên tập để đạt được bốn mục tiêu trên, thông qua việc sử dụng phương pháp dạy học phân công nhiệm vụ.
Description: Mục đích của việc dạy học khẩu ngữ tiếng Hán là bồi dưỡng và nâng cao năng lực giao tiếp của học sinh, năng lực này cụ thể được thể hiện ở bốn mục tiêu ngôn ngữ là tính chính xác, tính lưu loát, phù hợp với hoàn cảnh và tính đa dạng. Nghiên cứu này trình bày phương pháp luyên tập để đạt được bốn mục tiêu trên, thông qua việc sử dụng phương pháp dạy học phân công nhiệm vụ.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/113
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf61.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.