Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1163
Title: Một vài vấn đề liên quan đến việc xác định và áp dụng chuẩn quốc tế ở bậc đào tạo cử nhân
Authors: NGUYỄN, HÒA
Keywords: Kỉ yếu HTQG tại Đà Nẵng “Chuẩn đánh giá và công cụ đo trong đào tạo CN Ngoại Ngữ: lí luận và thực tiễn
Issue Date: 2005
Publisher: Kỉ yếu HTQG tại Đà Nẵng “Chuẩn đánh giá và công cụ đo trong đào tạo CN Ngoại Ngữ: lí luận và thực tiễn
Abstract: Báo cáo trình bày sự cần thiết phải xác định hệ thống chuẩn đào tạo ngoại ngữ ở bậc cử nhân, và một vài khía cạnh liên quan đến việc áp dụng chuẩn. Tuy nhiên điều này cũng không có nghĩa là từ trước đến nay chúng ta không có chuẩn đào tạo ngoại ngữ. Một chuẩn miêu tả cách tường minh kiến thức, kĩ năng, cũng như các phẩm chất nhân văn mà người học cần có được sẽ: Là căn cứ cho việc xây dựng và đổi mới chương trình, nội dung đào tạo. Là căn cứ để xác định học liệu, biên soạn tài liệu bổ sung, kiểm tra đánh giá. tạo sự linh hoạt và mềm dẻo cho giáo viên trong quá trình giảng dạy, là công cụ quản lý để đánh giá chương trình, và cũng là căn cứ để công chúng biết được chất lượng của chương trình đào tạo, và là căn cứ để xây dựng lộ trình nâng cao chất lượng đối với các trường đại học trong nước khi giáo dục buộc phải hoà nhập với quốc tế. Trong xu thế hoà nhập, và ngày càng có nhiều sự giao lưu giáo dục, việc giảng dạy ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế ngày càng trở nên một thực tế cấp bách mà các cơ sở đào tạo của chúng ta cần phải thực hiện. Việc theo chuẩn quốc tế cũng cho thấy đây sẽ là một quá trình lâu dài, và cần phải xây dựng lộ trình thực hiện.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1163
Appears in Collections:Tài liệu nghe nhìnItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.