Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/889
Title: So sánh cách dùng của từ 一样 và 同样trong tiếng Hán hiện đại
Authors: HÀ, LÊ KIM ANH
Keywords: So sánh cách dùng của từ 一样 và 同样trong tiếng Hán hiện đại
Issue Date: 2010
Publisher: ULIS
Abstract: Bài viết đi sâu so sánh cặp từ gần nghĩa “一样” và“同样”trong tiếng Hán hiện đại, tìm ra được những điểm khác biệt nổi bật giữa chúng. Hai từ có đặc trưng ngữ nghĩa giống nhau. Về chức năng ngữ pháp, cả hai từ đều có thể làm định ngữ và trạng ngữ, ngoài ra, “一样” còn có thể làm vị ngữ. “一样” có thể chịu sự tu sức của phó từ phủ định “不” còn “同样”không có cách dùng này. Ngoài ra, “一样” được dùng nhiều trong các cấu trúc biểu thị so sánh ngang bằng, đặc biệt là trong câu so sánh ẩn dụ ví von có vật tham chiếu mang tính chất điển hình. Ngoài cách dùng là tính từ như “一样”, “同样” còn được dùng như một liên từ để nối các phân câu hoặc các câu.
Description: Bài viết đi sâu so sánh cặp từ gần nghĩa “一样” và“同样”trong tiếng Hán hiện đại, tìm ra được những điểm khác biệt nổi bật giữa chúng. Hai từ có đặc trưng ngữ nghĩa giống nhau. Về chức năng ngữ pháp, cả hai từ đều có thể làm định ngữ và trạng ngữ, ngoài ra, “一样” còn có thể làm vị ngữ. “一样” có thể chịu sự tu sức của phó từ phủ định “不” còn “同样”không có cách dùng này. Ngoài ra, “一样” được dùng nhiều trong các cấu trúc biểu thị so sánh ngang bằng, đặc biệt là trong câu so sánh ẩn dụ ví von có vật tham chiếu mang tính chất điển hình. Ngoài cách dùng là tính từ như “一样”, “同样” còn được dùng như một liên từ để nối các phân câu hoặc các câu.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/889
Appears in Collections:Bài báo khoa học trong nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HÀ LÊ KIM ANH.2010.pdf310.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.