Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1187
Title: Beginning EFL teachers’ beliefs about quality questions and their questioning practices
Authors: PHẠM, NGỌC KHÁNH LY
HAMID, OBAID
Keywords: Tạp chí Teacher Development
Issue Date: 2013
Publisher: Tạp chí Teacher Development
Abstract: Xuất phát từ thực tiễn còn ít nghiên cứu về mối tương quan giữa niềm tin của giáo viên và thực tiễn hoạt động giảng dạy của họ ở Việt Nam, tôi tiến hành nghiên cứu này để làm rõ mối quan hệ giữa niềm tin của giáo viên trẻ về câu hỏi có chất lượng và hành vi đặt câu hỏi, cụ thể về bốn nội dung: mục đích, nội dung trọng tâm, trình độ nhận thức của học sinh, cấu trúc và từ vựng. 13 giáo viên dạy tiếng Anh tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội- Việt Nam là đối tượng nghiên cứu. Các dữ liệu định tính được thu thập thông qua bảng câu hỏi mở, thông tin trong quá trình quan sát lớp học được xử lý theo phương pháp phân tích nội dung. Từ đó, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng cho dù nhìn chung có sự đồng nhất giữa niềm tin và thực tiễn giảng dạy, vẫn còn tồn tại một số khác biệt- từ mức độ vừa phải cho đến rất rõ rệt trong bốn nội dung được xem xét. Những kết quả trên đây hi vọng đóng góp thêm vào nền tảng lý thuyết về mối quan hệ giữa niềm tin của giáo viên và thực tiễn giảng dạy nói chung cũng như cách thực hành đặt câu hỏi nói riêng, đồng thời giúp giáo viên trẻ nâng cao chất lượng đặt câu hỏi trong lớp học.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1187
Appears in Collections:Bài báo khoa học ngoài nướcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.