Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1202
Title: The effect of portfolio writing process on students' writing ability: a case study in the context of the University of Languages and International Studies
Authors: NGUYỄN, THỊ NHUNG
Keywords: Hội thảo quốc tế "Chiến lược ngoại ngữ trong xu thế hội nhập", Đại học Hà Nội.
Issue Date: 2014
Publisher: ULIS
Abstract: Mặc dù rất nhiều học giả đã nghiên cứu tập bài viết dưới góc độ một công cụ đánh giá thay thế hoặc nhận xét theo cặp, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu tìm hiểu kĩ càng ảnh hưởng của quá trình làm tập bài viết lên khả năng viết của sinh viên. Do đó, nghiên cứu này nhằm (1) tìm hiểu tác động của quá trình làm tập bài viết thông qua đánh giá của chính sinh viên và (2) chỉ ra ảnh hưởng thực sự của quá trình này qua việc phân tích bài viết của sinh viên. Đây là một nghiên cứu trường hợp, sử dụng hai công cụ nghiên cứu: phỏng vấn (interview) và phân tích tài liệu (document analysis.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1202
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tếItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.