Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/133
Title: KHÓ KHĂN CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHI LÀM VIỆC NHÓM
Authors: Nguyen, Thanh Giang
Keywords: KHÓ KHĂN CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHI LÀM VIỆC NHÓM
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: KHÓ KHĂN CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHI LÀM VIỆC NHÓM
Abstract: Thực tế đã chứng minh rằng sinh viên Việt Nam thường không thể sử dụng từ vựng một cách linh hoạt và khi bước chân vào đại học, vốn từ vựng của họ khá nghèo nàn. Mặc dù học sinh và giáo viên đều có chung quan điểm rằng từ vựng là chìa khóa trong việc học một ngôn ngữ, việc học từ vựng nhìn chung thường được phó mặc cho bản thân người học. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng của việc học từ vựng, tạo động lực và hỗ trợ học sinh học từ vựng từ lâu đã là mối quan tâm của nhiều giáo viên. Nghiên cứu này của chúng tôi có mục tiêu thử nghiệm tính hiệu quả trong việc giúp người học nâng cao vốn từ vựng và mức độ hiểu từ vựng thông quả việc sử dụng các trò chơi và các hoạt động khác trên lớp. Các hoạt động và trò chơi này được thiết kế với mục đích hỗ trợ người học hình thành thói quen học từ vựng thường xuyên, nâng cao tính tự chủ của người học khi chuyển sang bậc học cao hơn. Quan trọng hơn nữa, các hoạt động và trò chơi được đưa vào thử nghiệm trong nghiên cứu này còn được xây dựng dựa trên mong muốn tạo động lực và hứng thú cho người học trong việc học từ vựng.
Description: Thực tế đã chứng minh rằng sinh viên Việt Nam thường không thể sử dụng từ vựng một cách linh hoạt và khi bước chân vào đại học, vốn từ vựng của họ khá nghèo nàn. Mặc dù học sinh và giáo viên đều có chung quan điểm rằng từ vựng là chìa khóa trong việc học một ngôn ngữ, việc học từ vựng nhìn chung thường được phó mặc cho bản thân người học. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng của việc học từ vựng, tạo động lực và hỗ trợ học sinh học từ vựng từ lâu đã là mối quan tâm của nhiều giáo viên. Nghiên cứu này của chúng tôi có mục tiêu thử nghiệm tính hiệu quả trong việc giúp người học nâng cao vốn từ vựng và mức độ hiểu từ vựng thông quả việc sử dụng các trò chơi và các hoạt động khác trên lớp. Các hoạt động và trò chơi này được thiết kế với mục đích hỗ trợ người học hình thành thói quen học từ vựng thường xuyên, nâng cao tính tự chủ của người học khi chuyển sang bậc học cao hơn. Quan trọng hơn nữa, các hoạt động và trò chơi được đưa vào thử nghiệm trong nghiên cứu này còn được xây dựng dựa trên mong muốn tạo động lực và hứng thú cho người học trong việc học từ vựng.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/133
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf64.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.