Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/153
Title: ĐIỀU TRA VỀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁSINH VIÊNTRONG MÔN HỘI THOẠI TIẾNG NHẬT
Authors: Dinh, Thi Huong Hai
Keywords: ĐIỀU TRA VỀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁSINH VIÊNTRONG MÔN HỘI THOẠI TIẾNG NHẬT
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: ĐIỀU TRA VỀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁSINH VIÊNTRONG MÔN HỘI THOẠI TIẾNG NHẬT
Abstract: Bài nghiên cứu tiến hành hai cuộc điều tra khảo sát để đánh giá khách quan thực trạng phương thức đánh giá sinh viên trong môn hội thoại của giảng viên khoa NN&VHPhương Đông từ đó tìm ra một số giải pháp để hệ thống, hoàn thiện hơn quá trình đánh giá đó. Người viết đưa ra các tiêu chí đánh giá và đi sâu vào phân tích ba tiêu chí đánh giá phát âm ngữ điệu, tri thức văn hóa xã hội, biểu cảm nét mặt vì đó là ba tiêu chí còn gây tranh cãi có nên đưa vào hay không cũng như nếu đưa vào thì nên chiếm bao nhiêu phần trăm trong biểu điểm. Cuối cùng, bài nghiên cứu cũng chỉ ra các dạng bài đã và đang được sử trong các kỳ kiểm tra môn hội thoại trong khoa NN&VHPhương Đông, sau đó phân tích ưu điểm và những hạn chế của một số dạng bài còn chưa được phổ biến.
Description: Bài nghiên cứu tiến hành hai cuộc điều tra khảo sát để đánh giá khách quan thực trạng phương thức đánh giá sinh viên trong môn hội thoại của giảng viên khoa NN&VHPhương Đông từ đó tìm ra một số giải pháp để hệ thống, hoàn thiện hơn quá trình đánh giá đó. Người viết đưa ra các tiêu chí đánh giá và đi sâu vào phân tích ba tiêu chí đánh giá phát âm ngữ điệu, tri thức văn hóa xã hội, biểu cảm nét mặt vì đó là ba tiêu chí còn gây tranh cãi có nên đưa vào hay không cũng như nếu đưa vào thì nên chiếm bao nhiêu phần trăm trong biểu điểm. Cuối cùng, bài nghiên cứu cũng chỉ ra các dạng bài đã và đang được sử trong các kỳ kiểm tra môn hội thoại trong khoa NN&VHPhương Đông, sau đó phân tích ưu điểm và những hạn chế của một số dạng bài còn chưa được phổ biến.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/153
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf63.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.