Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/156
Title: SỬ DỤNG TRANH LUẬN ĐỂ TĂNG ĐỘNG LỰC HỌC NÓI CHO HỌC SINH TRUNG HỌC
Authors: Nguyen, Thi Thu Hang B
Keywords: SỬ DỤNG TRANH LUẬN ĐỂ TĂNG ĐỘNG LỰC HỌC NÓI CHO HỌC SINH TRUNG HỌC
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: SỬ DỤNG TRANH LUẬN ĐỂ TĂNG ĐỘNG LỰC HỌC NÓI CHO HỌC SINH TRUNG HỌC
Abstract: Thực tế cho thấy mặc dù ngày nay các nhà giáo dục đã có nhận thức ngày càng cao về tầm quan trọng của việc lồng ghép hình thức tranh luận vào quá trình học tập nhằm tạo động lực cho học sinh, rất ít trường trung học ở Việt Nam áp dụng hình thức này trong quá trình giảng dạy. Là một giáo viên rất quan tâm đến vấn đề này, tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài "Sử dụng tranh luận để tăng động lực học nói cho học sinh trung học" nhằm tìm hiểu về hiệu quả của việc sử dụng hình thức tranh luận nhằm tăng động lực cho học sinh trong việc nói tiếng Anh cũng như đưa ra các đề xuất để có thể sử dụng một cách hiệu quả hình thức tranh luận nhằm tăng động lực nói tiếng Anh cho học sinh. Nghiên cứu hành động này được thực hiện thông qua hai công cụ chính là bảng câu hỏi điều tra và quan sát. Kết quả cho thấy rằng thông qua việc sử dụng hình thức tranh luận, học sinh đã có động lực nói tiếng Anh cao hơn.
Description: Thực tế cho thấy mặc dù ngày nay các nhà giáo dục đã có nhận thức ngày càng cao về tầm quan trọng của việc lồng ghép hình thức tranh luận vào quá trình học tập nhằm tạo động lực cho học sinh, rất ít trường trung học ở Việt Nam áp dụng hình thức này trong quá trình giảng dạy. Là một giáo viên rất quan tâm đến vấn đề này, tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài "Sử dụng tranh luận để tăng động lực học nói cho học sinh trung học" nhằm tìm hiểu về hiệu quả của việc sử dụng hình thức tranh luận nhằm tăng động lực cho học sinh trong việc nói tiếng Anh cũng như đưa ra các đề xuất để có thể sử dụng một cách hiệu quả hình thức tranh luận nhằm tăng động lực nói tiếng Anh cho học sinh. Nghiên cứu hành động này được thực hiện thông qua hai công cụ chính là bảng câu hỏi điều tra và quan sát. Kết quả cho thấy rằng thông qua việc sử dụng hình thức tranh luận, học sinh đã có động lực nói tiếng Anh cao hơn.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/156
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf64.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.