Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/168
Title: PISA VÀ MỘT QUAN NIỆM MỚI VỀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC
Authors: Nguyen, Thi Phuong Hoa
Nguyen, Thi Thu Ha
Keywords: PISA VÀ MỘT QUAN NIỆM MỚI VỀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: PISA VÀ MỘT QUAN NIỆM MỚI VỀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC
Abstract: Sau khi giới thiệu khái quát chung về PISA – Chương trình đánh giá học sinh quốc tế, bài báo giới thiệu một phương thức mới trong đánh giá chất lượng giáo dục – phương thức đánh giá năng lực trong các kì kiểm tra PISA. Cụ thể, bài báo cũng đã làm rõ các vấn đề chính như: - Quan niệm "năng lực“ trong PISA - Phạm vi nội dung các mảng năng lực Đọc hiểu, Toán học và Khoa học - Nguyên tắc đo các năng lực - Một số ý kiến phê phán về phương pháp khảo sát của PISA
Description: Sau khi giới thiệu khái quát chung về PISA – Chương trình đánh giá học sinh quốc tế, bài báo giới thiệu một phương thức mới trong đánh giá chất lượng giáo dục – phương thức đánh giá năng lực trong các kì kiểm tra PISA. Cụ thể, bài báo cũng đã làm rõ các vấn đề chính như: - Quan niệm "năng lực“ trong PISA - Phạm vi nội dung các mảng năng lực Đọc hiểu, Toán học và Khoa học - Nguyên tắc đo các năng lực - Một số ý kiến phê phán về phương pháp khảo sát của PISA
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/168
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf64.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.