Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/624
Title: CHỮA LỖI TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP
Authors: Trần, Thu Hà
Keywords: CHỮA LỖI TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP
Issue Date: May-2014
Publisher: ULIS
Abstract: Bài nghiên cứu trình bày các cách thức giáo viên chữa lỗi cho người học một cách trực tiếp và gián tiếp, qua đó có thể thấy được ưu điểm và nhược điểm của mỗi một cách chữa lỗi trong mỗi một hoàn cảnh nhất định phù hợp với năng lực của người học. Phương pháp nghiên cứu là tổng hợp các kết quả các nghiên cứu trước đó trong các hoàn cảnh và các đối tượng khác nhau. Ngoài ra tác giả còn dựa trên phương pháp quan sát và phỏng vấn thực tế các giáo viên khác nhau để rút ra kết luận cho từng cách thức chữa lỗi trên thực tế. Kết quả cho thấy mỗi một phương pháp chữa lỗi nếu được giáo viên sử dụng linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của người học thì sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/624
ISSN: kỈ yếu hội nghị khoa học trường lần thứ 34
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trần Thu Hà.pdf114.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.