Welcome to our digital repository of ULIS

Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

BÁO CÁO KHOA HỌC 985

Danh mục báo cáo hội nghị hội thảo khoa học của cán bộ Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

E-BOOK 2

E-Book - Nơi lưu trữ tài liệu file mềm

HỆ THỐNG ĐỀ TÀI 45

Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

HỒ SƠ SỐ SINH VIÊN 1

Bộ portfolios dành cho sinh viên

LUẬN ÁN - LUẬN VĂN 933

Danh mục các luận án - luận văn của sinh viên và học viên Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN